Jak działamy?

DZIAŁAMY POPRZEZ:
 
 • Reprezentację i obronę interesów osób niepełnosprawnych oraz kobiet.
 • Współudział w inicjowaniu, koordynacji i prowadzeniu badań w zakresie praw człowieka, równego statusu kobiet i mężczyzn oraz pomocy społecznej, w szczególności w obszarze niepełnosprawności.
 • Remonty, adaptacje.
 • Działalność na rzecz tworzenia miejsc pracy, rehabilitacji zdrowotnej i społecznej.
 • Doradztwo i opiekę prawną.
 • Współpracę w zakresie zdobywania i utrzymania wolontariuszy, finansowanie dodatkowych etatów dla pracowników o wysokich kwalifikacjach zatrudnianych przez kierownictwo Zameczka, popularyzacje wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy społecznej, kształtowanie ich etyki społecznej i zawodowej.
 • Organizowanie spotkań integracyjnych, festynów, koncertów, imprez o charakterze rekreacyjnym, itp.
 • Organizowanie wczasów wypoczynkowych, wycieczek, wyjazdów, turnusów rehabilitacyjnych, itp.
 • Współpracę z organizacjami gospodarczymi i osobami fizycznymi.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej, doradczej i szkoleniowej w stosunku do społeczeństwa, w szczególności do rodzin i bliskich, pracowników pomocy społecznej, przyjaciół Zameczka, uczniów i studentów, członków Stowarzyszenia oraz wolontariuszy.
 • Organizowanie kursów, szkoleń, wystaw, odczytów, dyskusji, konferencji, sympozjów, seminariów, itp.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej.
 • Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi.
 • Współpracę z organami władzy i administracji państwowej i samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami oraz środkami masowego przekazu.
 • Opiniowanie projektów przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej oraz projektów aktów prawnych powodujących znaczące konsekwencje w rzeczywistości   społecznej, w szczególności w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych i  Kobiet.
 • Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia, w szczególności  poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
 • Aplikowanie o środki zewnętrzne: Unijne, Ministerialne, lokalne i inne.
 • Organizację imprez, spotkań, wyjazdów, wycieczek, zawodów, zajęć sportowych,   rekreacyjnych i turystycznych.
 • Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.