Po co istniejemy?

ISTNIEJEMY PO TO, ABY DZIAŁAĆ:
 
 • na rzecz realizacji praw człowieka członków grup społecznie marginalizowanych, w szczególności osób z niepełnosprawnością i kobiet,
 • na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, w szczególności w obszarach życia rodzinnego, politycznego, społecznego i gospodarczego.,
 • na rzecz rozwoju tolerancji i postaw akceptacji społecznej wobec osób z niepełnosprawnością.
 • prowadząc edukację społeczną, propagując ideę społeczeństwa obywatelskiego i przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu,
 • na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Zameczek" w Lublińcu,
 • na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i psychicznego rozwoju mieszkańców "Zameczka",
 • na rzecz usamodzielniania oraz aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym mieszkańców "Zameczka",
 • przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu: młodzieży, kobiet, niepełnosprawnym i innych potrzebujących w tym zakresie,
 • tworząc w świadomości społecznej poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności międzypokoleniowej, a także postawy altruistyczne,
 • kreując wśród potrzebujących pomocy postawy odpowiedzialności za siebie i rozwijania własnej niezależności,
 • kształtując opinię publiczną, wspierając, propagując i rozwijając inicjatywy na rzecz integracji społecznej mieszkańców "Zameczka" oraz na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn,
 • integrując osoby i środowiska zaangażowane w pomoc na rzecz "Zameczka",
 • prowadząc i organizując zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne niekonwencjonalnymi metodami takimi, jak: dogoterapia, hipoterapia, nurkowanie, wspinaczka, itp.
 • w trosce o jakość warunków życia osoby niepełnosprawnej, jej wszechstronny rozwój, zdrowie, podmiotowość i godność,
 •  bezpośrednio pomagając osobie niepełnosprawnej, zabezpieczając podstawowe potrzeby i broniąc przed wykluczeniem społecznym,
 • organizując i zagospodarowując czas wolny, inicjując, wspierając i promując twórczość artystyczną osób niepełnosprawnych oraz prezentując ją,
 • przeciwdziałając zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechniając zdrowy styl życia oraz ekologię,
 • promując i organizując społecznego rzecznictwa praw osób niepełnosprawnych,
 • upowszechniając samorządność, samoobsługę, samopomoc i wychowanie obywatelskie osób niepełnosprawnych,
 • organizując i prowadząc całodobową placówkę opieki,
 • propagując kulturę fizyczną, turystykę, rekreację osób niepełnosprawnych oraz wszystkich innych wymagających tego,
 • przeciwdziałając bezrobociu, działając na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy oraz poprawy sytuacji osób na rynku pracy,
 • na rzecz lokalnej społeczności.
 • wspierając przedsiębiorczość, przedsiębiorców, pracowników oraz inne podmioty gospodarcze,
 • na rzecz grup marginalizowanych społecznie (osób niepełnosprawnych, kobiet, osób starszych) oraz młodzieży, których celem będzie wyrównanie szans w dostępie do edukacji, kultury, usług i informacji,
 • przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu oraz cyfrowemu osób starszych poprzez wzrost ich aktywności oraz partycypacji społecznej,
 • na rzecz krzewienia idei wolontariatu jako narzędzia włączenia społecznego i aktywizacji różnych grup społecznych, w tym w szczególności wolontariatu osób starszych, niepełnosprawnych, młodzieży, osób pozostających bez zatrudnienia.